People

Dr. Emily Kelling

Technische Universität Berlin
Fakultät VI: Planen Bauen Umwelt
Fachgebiet Planungs- und Bauökonomie / Immobilienwirtschaft

Sekr. A57
Straße des 17. Juni 152
10623 Berlin

+49(0)30 314-21823

emily.kelling@tu-berlin.de


Website

Publications

  • Selected Publications